Zhao Qian – Offcut, the Edge

Paper Journal_Qian Zhao_Offcut the Edge_01

 

Paper Journal_Qian Zhao_Offcut the Edge_02

 

Paper Journal_Qian Zhao_Offcut the Edge_03

 

Paper Journal_Qian Zhao_Offcut the Edge_04

 

Paper Journal_Qian Zhao_Offcut the Edge_05

 

Paper Journal_Qian Zhao_Offcut the Edge_06

 

Paper Journal_Qian Zhao_Offcut the Edge_07

 

Paper Journal_Qian Zhao_Offcut the Edge_08

 

Paper Journal_Qian Zhao_Offcut the Edge_09

 

Paper Journal_Qian Zhao_Offcut the Edge_10

 

Paper Journal_Qian Zhao_Offcut the Edge_12

 

Paper Journal_Qian Zhao_Offcut the Edge_13

 

Processed with VSCOcam with a6 preset

 

Paper Journal_Qian Zhao_Offcut the Edge_15

 

Paper Journal_Qian Zhao_Offcut the Edge_16

 

Paper Journal_Qian Zhao_Offcut the Edge_17

 

www.zhaoqian.im

 

Published 22 June 2015